Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ BIURO PODRÓŻY MARCO Franciszek Sanetra

1. Identyfikacja i dane kontaktowe Administratora Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu, jest Biuro Podróży MARCO Franciszek Sanetra, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 1/B, tel. 33 811 04 54 (dalej jako „Administrator”).

2. Cel przetwarzania danych oraz przetwarzane dane

Celem przetwarzania Danych Osobowym jest wykonanie umów o świadczenie usług turystycznych. Administrator za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników, w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zameldowania lub zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane potrzebne do zawarcia umowy. W przypadku przesłania zapytania przez formularz kontaktowy: adres e-mail, imię i nazwisko (opcjonalnie) w celu przesłania oferty na podany e-mail.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:

  • a) art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), bowiem jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, przewozowych, hotelowych oraz do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie dochodzenia roszczeń po rozwiązaniu umów;
  • b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bowiem jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku Administratora w zakresie prowadzenia księgowości.

4. Odbiorcy danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora; usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi przewozu, hotelowe, księgowe, ubezpieczeniowe, IT oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług; podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa; dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o świadczenie usług turystycznych, umowy agencyjnej oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe); dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).

5. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywanie przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz: w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. a) przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą może dochodzić ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 ust. b) przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

6. Zasady gromadzenia danych

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i wykonanie umowy.

7. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:

  • a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  • b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lud do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  • e) prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: B.P. MARCO Franciszek Sanetra, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 1/B lub za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@bpmarco.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Dowiedz się więcej
Rozumiem
Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Podróży Marco Franciszek Sanetra z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Szkolna 1b. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności .
Przejdź do serwisu